Met behulp van de website www.lichtavond-thuis.nl wil Ondernemers Vereniging Actio bestellingen doorgeven aan diverse ondernemers en informatie bieden over aanbiedingen. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van deze ondernemers uit Ameide en Tienhoven aan de Lek.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.3 Bestelling: de door de Afnemer via de website www.lichtavond-thuis.nl geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren.

1.4 Gebruiker: de natuurlijke persoon die de website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen bestelling wordt geplaatst en een overeenkomst tot stand komt;

1.5 Ondernemers Vereniging Actio, correspondentieadres Klaproos 36 te Ameide;

1.8 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de bestelling tussen de afnemer en Ondernemers Vereniging Actio;

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betalingen

2.1 Via de website biedt Ondernemers Vereniging Actio afnemers en/of gebruikers de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen bij een diverse ondernemers uit Ameide en Tienhoven. Bestelling vindt plaats door het bestelformulier in te vullen en op de bestelbutton te klikken.

2.2 De Afnemer plaatst de bestelling bij Ondernemers Vereniging Actio. De bestelling dient te worden afgehaald op de aangeven datum en gekozen tijdslot.

2.3 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst tot de sluitingsdatum op 14 december 2021.

2.4 Op de website wordt bij iedere Bestelling de hoogte van het door Ondernermers Vereniging Actio in rekening te brengen bedrag vermeld. Alle bestellingen dienen te worden afgehaald, tenzij anders vermeld op de website.

2.5 de Ondernemers Vereniging verstrekt geen alcoholische dranken aan Afnemers onder de 18 jaar. Bij het doen van een bestelling met daarin alcoholische dranken bevestigt Afnemer 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel omtrent de vereiste leeftijd kan om legitimatie worden gevraagd.

2.6 De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de bestelling.

2.7 De Afnemer betaalt de bestelling online via iDeal.

2.8 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de Bestelling niet bevestigd en is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. Ondernemers Vereniging Actio is dan niet verplicht de bestelling te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Ondernemers Vereniging Actio de Bestelling van de afnemer door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard.

3.2 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de afnemer niet het recht de bestelling, nadat deze door de Ondernemers Vereniging Actio is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Klachtenprocedure

4.1 Eventuele klachten over een bestelling en de aflevering daarvan dienen door de afnemer in eerste instantie rechtstreeks bij de betreffende ondernemer te worden geplaatst. Mocht de afhandeling van de klacht door de ondernemer onvoldoende zijn, dan kan de afnemer zijn klacht indienen bij Ondernermers Vereniging Actio via e-mailadres: info@actioweb.nl. Ondernemers Vereniging Actio zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de betreffende ondernemer.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen auteursrechten op logo’s, slogans teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij Ondernemers Vereniging Actio of door Ondernemers Vereniging Actio ingeschakelde derden.

5.2 De afnemer en/of de gebruiker is niet gerechtigd de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemers Vereniging Actio, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 6 Persoonsgegevens en cookies

6.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Ondernemers Vereniging Actio persoonsgegevens te verwerken. Dit wordt gedaan conform de geldende privacy wet- en regelgeving.

6.2 Om de website efficiënter te laten functioneren maakt Ondernemers Vereniging Actio gebruik van zogenaamde cookies.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Ondernemers Vereniging Actio

7.1 De totale aansprakelijkheid van Ondernemers Vereniging Actio, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 25- (vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Ondernemers Vereniging Actio voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

7.3 Ondernemers Vereniging Actio is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet (onrechtmatig) gebruik maken van de website.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Dordrecht.